Tilia print

NOVO!

Splošni pogoji nagradne igre: "Kdo nosi majico?"

Pogoji in pravila nagradne igre

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Kdo nosi majico?« (v nadaljevanju nagradna igra) je Tilia print Roman Klemenčič s.p., Ulica Štefana Kovača 3, 9231 Beltinci, Slovenija (v nadaljevanju: organizator). Nagradna igra poteka od dne 14. 6., od  do vključno 17. 6. 2022, do 23:30. Nagradna igra poteka na družbenem omrežju Facebook, pri čemer družba Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, oz. njene podružnice ("družba Facebook Inc.") ni njen pokrovitelj, niti ni na kakršenkoli način povezana z družbo Facebook Inc. Namen nagradne igre je pridobivanje skupnosti (sledilcev) Facebook strani Tiskarna Tilia print. (link)

 1. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vse uporabnice in uporabniki omrežja Facebook, ki izpolnjujejo vse sledeče pogoje:

- so registrirani uporabniki Facebooka,

- so starejši od 18 let,

- so državljani Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,

- sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri in pravila družbenega omrežja Facebook.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni v podjetju Tilia print Roman Klemenčič s.p., ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na strani www.tilia-print.com

 1. Način sodelovanja

Uporabnik Facebooka, ki želi sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator v zvezi z nagradno igro objavil 14. 6. 2022 na časovnici Facebook strani Tiskarne Tilia print, mora na Facebook strani tiskarne Tilia print, pravilno odgovoriti na vsaj 1 zastavljeno izziv od 4 možnih. 

Vprašanja se glasijo: 

1) Kdo kaže dres?

2) Kdo nosi majico?

3) Kdo pozira z majico?

4) Kdo nastopa z razvlečeno majico?

Vsak dan, od torka (14. 6. 2022), do petka (17. 6. 2022) se bo ob 10:00 na Facebook strani Tiskarna Tilia print pojavila risba znane osebe. Na podlagi risbe morajo udeleženci nagradne igre ugotoviti, za katero osebo gre. Pri vsaki risbi imajo na voljo 2 možna odgovora, pravilen pa je le 1. Vsaka risba je prerisana, nastala na podlagi resnične fotografije in je last tiskarne Tilia print Roman Klemenčič s.p. 

Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator pripravil končni seznam vseh udeležencev, ki so izpolnili pogoj za sodelovanje v nagradni igri, na spletni strani https://www.facebook.com/tiskarnatiliaprint. Preverjanje odgovorov, ki bo izvedeno elektronsko, bo potekalo od 14. 6. 2022 do 19. 6. 2022 na sedežu organizatorja in v prisotnosti dvočlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Komisijo sestavljata:

- Roman Klemenčič (direktor) in 

- Jure Verčko (sodelavec za komercialo in marketing). 

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

 1. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo izmed vseh udeleženk in udeležencev, ki so pravilno odgovorili na vsaj 1 vprašanje od 4, izžrebal nagrajenke/nagrajence. Za 3 nagrade različnih vrednosti, izbral zmagovalke/zmagovalce na podlagi pravilnih odgovorov. Če je več takšnih, ki so odgovorili pravilno, potem bo o zmagovalcih odločal žreb. 

Prva nagrada: bon v vrednosti 50 evrov za tisk majic v tiskarni Tilia print, ki je unovčljiv do 31. 12. 2022. 

Druga nagrada: Bon v vrednosti 25 evrov za tisk majic v tiskarni Tilia print, ki je unovčljiv do 31. 12.  2022. 

Tretja nagrada: Bon v vrednosti 10 evrov za tisk majic v tiskarni Tilia print, ki je unovčljiv 31. 12. 2022. 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni z objavo komentarja pod nagradno objavo na časovnici Facebook strani Tiskarna Tilia print. Nagrajenci bodo morali organizatorju v 3 dneh od objave o nagradi posredovati osebne podatke (ime in priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani Tiskarna Tilia print.

Z dobitniki nagrade se bo organizator dogovoril pisno, po e-pošti. Če nagrajenci osebnih podatkov v zahtevanem roku ne bodo posredovali, se smatra, da nagrade ne želijo prejeti in s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev. V organizatorjevi presoji je, da se odloči, ali bo tako nagrado podelil komu drugemu, ali ne.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, pod pogojem, da:

 - nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, 

- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil), 

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči vnaprej strinjajo in soglašajo, da v primeru, da postanejo nagrajenci, organizator objavi njihovo ime in priimek na Facebook strani

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršen koli drug namen. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

 1. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje Facebook strani Tiskarna Tilia print in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,

- nedelovanje Facebook strani Tiskarna Tilia print, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, 

- kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

 1. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

 1. Varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR). Sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri izrecno dovoljuje, da organizator od omrežja Facebook pridobi in nadalje obdeluje njegove osebne podatke, ki jih je navedel v svojem Facebook profilu, ime in priimek oz. uporabniško ime. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoli organizatorju hranjenje posredovanih osebnih podatkov do zaključka nagradne igre z namenom objave seznama nagrajencev in izročitve nagrad. Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov nagrajencev ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali če je to dolžan v skladu z veljavnimi predpisi. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči v nagradni igri lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče sodelovanje v nagradni igri, s čimer bodo njegovi osebni podatki izbrisani iz baze osebnih podatkov. Za prekinitev sodelovanja v nagradni igri mora podati zahtevek na Facebook zasebno sporočilo Facebook strani Tiskarna Tilia print. Organizator bo v vlogi upravljavca osebne podatke (ime in priimek oz. uporabniško ime), ki jih pridobi od sodelujočih, uporabljal izključno za naslednje namene: 

 • · izvedbo nagradne igre v vseh vidikih, 
 • · obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja in podelitvi nagrad (velja samo za nagrajence), 
 • · objave nagrajencev na spletni strani in Facebook strani organizatorja (velja samo za nagrajence).
 1. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook strani Tiskarna Tilia print. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo Facebook strani Tiskarna Tilia print. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Beltinci, 12. 6. 2021, Tilia print Roman Klemenčič s.p.