top of page
logo-tilia-print.png

Pogoji nagradnih iger
Tilia print Roman Klemenčič s.p.

Nagradna igra 24. 10. 2023

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI  NAGRADNE IGRE »Pridobi brezplačne karte za PLES - NOČ ČAROVNIC V DVORCU RAKIČAN 2023«

Ta pravila in splošni pogoji (v nadaljevanju: splošni pogoji) določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Pridobi brezplačne karte za PLES - NOČ ČAROVNIC V DVORCU RAKIČAN 2023«.    1.      Organizator nagradne igre
 

Organizator nagradne igre je Tilia print Roman Klemenčič s.p. Ulica Štefana Kovača 3, 59231 Beltinci matična št.: 1424831000, davčna št.: 55451403 (v nadaljevanju: organizator).

   2.      Trajanje nagradne igre
 

Nagradna igra poteka od 24. 10. 2023 od 14:00  do 25. 10. 2023
, do 23:59.

   3.      Pogoji sodelovanja
 

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejmejo te splošne pogoje, na način, kot to določa 4. točka teh splošnih pogojev.
 Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili prvega in/ali drugega odstavka te točke, se šteje za neveljavno in se udeleženca izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

   4.      Način sodelovanja v nagradni igri
 

Posameznik komentira objavo in se poteguje za brezplačno karto za koncert v dvorcu Račikan, ki poteka bodisi 27. 10. 2023, bodisi 29. 10. 2023. 

   5.      Nagrade
 

Organizator po zaključku nagradne igre podeli nagrade:


-       3x karte za koncerte, ki potekajo 27. 10. 2023 v dvorcu Rakičan
 
-       2x karti za koncerte 29. 10. 2023, ki potekajo v dvorcu Rakičan   6.      Nagrajevanje
 
Nagrajeni so tisti, ki odgovorijo v komentar na objavo na omrežju Facebook, na profilu Tiskarna Tilia print in so pri tem hitrejši od ostalih sotekmovalcev. 

   7.      Obveščanje nagrajencev
 
Prejemnike nagrad (ime, priimek) bomo v roku 1 dneva kontaktirali na omrežju Facebook, prav tako se nagrajence v tem roku o nagradi osebno obvesti, in sicer preko direktnega sporočila na osebni Facebook profil. Kontaktirali bomo samo profile, ki bodo dobitniki nagrad.

   8.      Prevzem nagrad
 
Prejemniki nagrad bodo nagrade prejeli na naslovu:
Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan 
Lendavska ulica 28, Rakičan
9000 Murska Sobota ali drugače po dogovoru. 


V primeru tehničnih ali drugih težav si organizator pridružuje pravico do podaljšanja roka pošiljanja, o čemer se prejemnike nagrad obvesti prek omrežja Facebook. Stroške poštnih storitev krije organizator.

Pogoj za izročitev nagrade je, da je oseba sodelovala, kot določa točka 6 teh splošnih pogojev.

Če se prejemnik nagrade na obvestilo o izžrebanju v roku 1 dan od prejema obvestila na to ne odzove in osebnih podatkov ne posreduje na način, kot to določa 7. točka splošnih pogojev, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Prejemnik nagrade se lahko odpove nagradi v roku 2 dni od prejema obvestila na način, da organizatorju ali izvajalcu na kontakt, naveden v 11. točki teh splošnih pogojev, pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa nima nikakršnih obveznosti niti do prejemnika nagrade niti katere koli druge osebe.

Odgovornost organizatorja za izgubljena sporočila ali napačno navedene osebne podatke prejemnikov nagrade, kot tudi za obvestila o prejemu nagrade, ki so nečitljiva, nepopolna ali niso bila prejeta na način, kot ga določajo ti splošni pogoji, je v celoti izključena. Prejemniki nagrad nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh splošnih pogojih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jih zamenjati za druge artikle niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja ali uporabe nagrad, s čimer se udeleženec s sodelovanjem v tej nagradni igri izrecno strinja. Organizator tudi ne prevzema nobenih drugih stroškov, povezanih z nagradno igro in posredovanjem nagrad prejemnikom nagrad, razen tistih, ki so opredeljena v teh splošnih pogojih.

   9.      Davki in akontacija dohodnine
 
Prejemnik nagrade je po Zakonu o dohodnini (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDoh-2) davčni zavezanec, zato mora skladno z ZDoh-2 in Zakonom o davčnem postopku (Ur. l. RS, št. 117/2006 s spremembami, v nadaljevanju ZDavP-2) pred prevzemom nagrade organizatorju oziroma izvajalcu predložiti osebne podatke, navedene v drugem odstavku 8. člena teh splošnih pogojev.

Organizator za prejemnike nagrad od vrednosti posamezne nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z zgoraj citiranimi in drugimi veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade. Vrednost nagrad je izražena v maloprodajni vrednosti.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost prejetih nagrad ne preseže 42,00 EUR (z vključenim DDV), je nagrada oproščena plačila dohodnine, zato organizator od podeljene nagrade ne odmeri in ne odtegne akontacije dohodnine.

Za prejemnike nagrad, katerih vrednost nagrad presega 42,00 EUR (z vključenim DDV), organizator obračuna in plača akontacijo dohodnine po stopnji 25 % od davčne osnove skladno z ZDoh-2.

V primeru, ko izračunan znesek akontacije dohodnine za prejemnika nagrade ne preseže 20,00 EUR, se davčni odtegljaj ne odtegne in ne plača, vrednost darila pa se všteje v letno davčno osnovo davčnega zavezanca.

   10.      Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika
 
Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje na temelju zakonitega interesa, da izvede nagradno igro – če udeleženec svojih osebnih podatkov ne posreduje, sodelovanje v nagradni igri po naravi stvari ni mogoče. Podatke organizator in po njegovih navodilih in pod njegovim nadzorom izvajalec uporabljata za preverjanje izpolnjevanja teh splošnih pogojev in za izvedbo izbire nagrajenca.

Organizator dodatne osebne podatke nagrajencev (zlasti naslov in davčno številko) obdeluje tudi: – za namen predaje nagrade (izvajanje darilne pogodbe); za te namene organizator podatke hrani 5 let od podelitve nagrade; – za namen izpolnitve svojih davčnih zakonskih obveznosti (odmera in morebitno plačilo akontacije dohodnine ter hramba dokumentacije za namen morebitnih davčnih nadzorov); za te namene organizator podatke nagrajencev hrani 10 let od predaje nagrade.

Organizator osebne podatke udeležencev obdeluje tudi za namen lastnih analiz, ki jih izvaja na psevdonimiziranih podatkih (torej tako, da posameznik iz njih ni neposredno prepoznaven).

Udeleženci lahko kadarkoli zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in ugovarjajo obdelavi za namen izvedbe nagradne igre, pri čemer se tak ugovor šteje kot odstop od sodelovanja v nagradni igri. Nagrajenci lahko zahtevajo dostop do podatkov, ki se nanašajo nanje, njihov popravek ter v zvezi s tem omejitev obdelave in imajo pravico do prenosljivosti podatkov. Pritožbeni oziroma nadzorni organ na področju varstva osebnih podatkov je Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen izvajalcu nagradne igre, s katerim je sklenil ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in davčnim organom za potrebe.

   11.    Kontakt
 

Organizator nagradne igre je Tilia print Roman Klemenčič s.p. Ulica Štefana Kovača 3, 9231 Beltinci matična št.: 1424831000, davčna št.: 55451403 (v nadaljevanju: organizator).
 
Podeljevalec nagrad je Raziskovalno izobraževalno središče Dvorec Rakičan 
Lendavska ulica 28, Rakičan, 9000 Murska Sobota. 

   12.    Razno
 
Izvajalec je odgovoren za reševanje reklamacij in prevzema odgovornost za pravilno izvedbo storitev, razen za reklamacije glede pošiljanja in prevzema nagrad udeležencem. V primeru utemeljenih reklamacij se izvajalec zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času in o tem obvestil udeleženca.

Reklamacije v zvezi s pošiljanjem in prevzemom nagrad rešuje organizator. Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi logističnih ovir, tehničnih težav in drugih napak nagrade. Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe nagrade pri transportu ali morebitno škodo pri uporabi nagrad.

   13.    Končne določbe
 
Udeleženec, ki sodeluje v nagradni igri, s svojo prijavo izrecno izjavlja, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji in z njimi v celoti soglaša ter dovoljuje uporabo posredovanih osebnih podatkov pod pogoji in na način, določen s temi splošnimi pogoji.

Splošni pogoji pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani https://www.tilia-print.com/pogoji-nagradne-igre. Organizator si pridržuje pravico do sprememb splošnih pogojev. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.tilia-print.com. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni moč rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

 

Beltinci, 24. 10. 2023Organizator nagradne igre

Tilia print Roman Klemenčič s.p. 

bottom of page